64400, Харківська обл., Зачепилівський район,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
e-mail: zachrada61@zacheprayrada.gov.ua
Голова райради
Golova

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати вас на нашому сайті!

Завдяки сучасним технологіям кордони нашого району стали відкритими для всієї світової спільноти. Особливої уваги заслуговує інформація про роботу органів місцевого самоврядування району в розрізі головних напрямків. Я сподіваюсь, що створення нашого Інтернет - сайту сприятиме піднесенню на новий рівень прозорість роботи органів місцевого самоврядування.

Прогноз погоди
Погода в Зачепилівці

https://rada.info http://association.kharkov.ua http://uaror.org.ua http://oblrada.kharkov.ua/ua/ http://www.kmu.gov.ua/control/ http://www.president.gov.ua http://zakon.rada.gov.ua/

Положення про виконавчий апарат

Затверджую
Голова районної ради

О.В.Токар

 (зі змінами, внесеними відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Захист персональних даних»)
«28» квітня 2011 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат Зачепилівської районної ради

1.    Загальні положення
Дане Положення відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює організаційно-правові питання діяльності виконавчого апарату районної ради.
Розподіл функціональних обов’язків між працівниками виконавчого апарату здійснюється головою районної ради та затверджується посадовими інструкціями.
Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

2.    Завдання апарату районної ради
2.1. Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності районної ради, її органів здійснює виконавчий апарат районної ради.
2.2. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:
    опрацьовує документи, що находять до районної ради, готує на них довідкові та інші матеріали;
    за дорученням голови районної ради розробляє проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради з основної діяльності та з особового складу;
    аналізує за дорученням голови районної ради роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо поліпшення організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
    опрацьовує і подає голові районної ради проект плану роботи районної ради, забезпечує контроль за його виконанням;
    здійснює організаційне забезпечення пленарних засідань районної ради, засідання постійних комісій районної ради;
    організовує висвітлення інформації на сайті районної ради  та проводить задоволення запитів на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
    організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної ради;
    проводить роботу, пов’язану з організацією добробуту, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення посадових осіб та працівників районної ради, створенням кадрового резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи посадових осіб (атестація та щорічна оцінка діяльності), з врахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
    забезпечує ведення діловодства;
    здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності ради;
    виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної ради.
2.3.  Виконавчий апарат районної ради у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з виконавчими органами сільських, селищної рад.
2.4. Організація роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Регламенту районної ради та Положення про виконавчий апарат, інструкції з діловодства в районній раді, що затверджуються головою районної ради.
3.Планування роботи виконавчого апарату районної ради
3.1. Планування роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється на основі річного плану роботи районної ради.
3.2. Річним планом роботи є план роботи районної ради на рік, затверджений рішенням районної ради.
3.3. Формування річного плану роботи районної ради здійснюється заступником голови районної ради за пропозиціями постійних комісій районної ради, управлінь та відділів районної державної адміністрації, виконавчого апарату районної ради.
3.4. Контроль за виконанням планів роботи здійснюються заступником голови районної ради.
3.5. При необхідності до затвердженого плану роботи можуть додатково включатися питання за рішенням голови районної ради.

4. Кадрова робота
4.1. Організація кадрової роботи у районній раді проводиться відповідно до чинного законодавства та з врахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
4.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством.
Прийняття працівників на роботу у районній раді на посади, не віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи, здійснюється відповідно до законодавства про працю.
4.3. Без конкурсного відбору за розпорядженням голови районної ради можуть бути переведені на більш високі посади посадові особи, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
4.4. У районній раді створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.
4.5. Районна рада розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, Верховної Ради та приймає рішення про заохочення відзнаками голови районної ради працівників апарату, підприємств, установ і організацій району.
4.6. На кожного працівника, прийнятого на роботу до районної ради, оформляється особова справа.
4.7. Відповідальність за кадрову роботу покладається на голову районної ради, на керуючого справами.
4.8. Призначення на посаду на конкурсній основі здійснюється згідно загального порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 28.04.2011 року  № 7.
4.9. Порядок формування кадрового резерву у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до розпорядження голови районної ради  на виконання вимог чинного законодавства.
4.10. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки проводиться їх атестація.
Організація та проведення атестації здійснюється відповідно до розпорядження голови районної ради.
4.11. Щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них завдань та обов’язків проводиться безпосереднім керівником в період між атестаціями у лютому – березні за підсумками минулого року.
Щорічна оцінка проводиться відповідно Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань.
4.12. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Зачепилівської районної ради.
4.13. Для забезпечення відповідного рівня компетентності посадових осіб виконавчого апарату районної ради проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників, графік якого затверджується розпорядженням голови районної ради.

5. Порядок підготовки проектів розпоряджень голови районної ради
5.1. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
5.2. Проекти розпоряджень голови районної ради (далі – проекти розпоряджень) вносяться виконавчим апаратом районної ради.
5.3. Якщо розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту цього розпорядження, або подається окремим актом одночасно з проектом.
У разі прийняття головою районної ради рішення про інформування населення стосовно розпорядження текст його передається виконавчим апаратом районної ради для його оприлюднення у районну газету «Горизонти Зачепилівщини».
5.4. Проекти розпоряджень, як правило, повинні мати преамбулу, в якій визначається мета видання розпорядження та посилання на відповідні нормативні акти.
Завдання, що встановлюються, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядженням, з переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань. У необхідних випадках у проекті розпорядження можуть передбачатися проміжні (про хід виконання) та остаточні контрольні термінові інформування районної ради про виконання установлених завдань.
5.5. Підписані головою районної ради розпорядження реєструються в установленому порядку за двома групами «Розпорядження з основної діяльності» та «Розпорядження з особового складу» і надсилаються зацікавленим органам і організаціям.
Додатки до розпорядження підписуються заступником голови районної ради або керуючим справами.

6. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням
6.1. Організація роботи з документами у районній раді здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої головою районної ради.
6.2. Відповідальність за організацію і організацію і здійснення контролю за виконанням документів покладається на заступника голови районної ради, керуючого справами (згідно з розподілом функціональних обов’язків).
6.3. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких установлено завдання і терміни виконання.
6.4. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці.
6.5. Термін виконання документа може бути змінений або продовжений в установленому порядку за рішенням посадової особи, яка його встановила.

7. Організація роботи зі зверненнями громадян
7.1. Організація роботи зі зверненням громадян у районній раді здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про звернення громадян».
7.2. Реєстрація та облік звернень громадян ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян посадовими особами районної ради, згідно функціональних обов’язків.
7.3. Письмове звернення, надіслане поштою або передане громадянином, реєструється та попередньо розглядається керуючим справами апарату районної ради, якщо це звернення відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
7.4. Питання, порушені у зверненні, одержаному районною радою, розглядаються заступником голови.
7.5. Якщо питання порушені у зверненні, не входять до повноважень районної ради, то це звернення у термін не більше п’яти днів пересилається на розгляд відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
7.6. Відповідальність за несвоєчасне та несуттєве надання відповіді громадянину, несуть посадові особи апарату районної ради згідно функціонуючих обов’язків у порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.7. Особистий прийом громадян здійснюється головою районної ради, заступником голови, керуючим справами згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови районної ради.
7.8. Інформація про порядок і графік особистого прийому керівництвом районної ради оприлюднюється у засобах масової інформації, по сільських, селищній радах та у приміщення районної ради в доступному для вільного огляду місці.
7.9. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому громадян головою районної ради, здійснюється керуючим справами апарату районної ради.
7.10. Діловодний контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому, здійснюється провідним спеціалістом апарату районної ради.

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної ради
8.1. Для сприяння здійсненню повноважень органів місцевого самоврядування району голова районної ради своїм розпорядженням утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо).
Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова районної ради.

9. Порядок підготовки проектів доповідей та виступів голови районної ради
9.1. Під час підготовки заходів для голови районної ради готуються:
    тези виступів – у разі підготовки нарад, засідань президії районної ради, засідань консультативних і дорадчих органів, робочих зустрічей, робочих поїздок тощо;
    доповіді – у разі підготовки урочистих зборів, мітингів, урочистих заходів з нагоди державних свят.

10. Організація використання робочого часу
10.1. Починається робота виконавчого апарату районної ради о 800, закінчується о 1715 (у п’ятницю – о 16 годині), обідня перерва – з 1200 до 1300.
10.2. Щоденний табельний облік робочого часу посадових осіб та  працівників районної ради ведеться провідним спеціалістом районної ради.
10.3. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи районної ради, викликів вищестоящих організацій та у разі необхідності вирішення питань життєдіяльності району.
10.4. Посвідчення про відрядження оформляються на підставі розпоряджень голови районної ради.
10.5. Щорічно, до 30 грудня, керуючим справами апарату районної ради складається графік відпусток посадових осіб і працівників ради на наступний рік.
Графік відпусток затверджує голова районної ради за погодженням з профспілковою групою.
10.6. Щорічна, основна та додаткова відпустки надаються працівникові районної ради з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання установлюється за згодою між працівником і головою районної ради.
Відпустка надається на підставі заяви, яка подається не менш як за 14 днів до початку відпустки.
Не використана у поточному році відпустка або її частина надається не пізніше, ніж у наступному році.

11. Взаємодія з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами та громадськістю
11.1. Взаємодія з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадськістю здійснюється відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів України головою районної ради та працівниками апарату районної ради.
11.2. Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації» з метою інформування територіальної громади про діяльність районної ради, вдосконалення та прозорості роботи районної ради, розпорядження голови районної ради, інші матеріали доводяться до відома населення через ЗМІ та сайт районної ради.

12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради
12.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради проводиться головним бухгалтером районної ради та комендантом. Здійснюються заходи щодо утримання в належному стані приміщення районної ради, проведення його ремонту, придбання та ремонт меблів, оргтехніки, забезпечення працівників виконавчого апарату районної ради  канцелярським приладдям, папером, телефонним зв’язком.
12.2. Майно, що знаходиться в робочих кабінетах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники виконавчого апарату несуть відповідальність за збереження і користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його по акту прийому-передачі.
12.3. Паління в приміщенні районної ради забороняється.
12.4. Транспортне обслуговування виконавчого апарату районної ради здійснюється власним автотранспортом районної ради.

13. Охорона праці
13.1. Правила поведінки працівників виконавчого апарату районної ради з питань охорони праці визначені наступними інструкціями:
    з пожежної безпеки;
    з охорони праці при роботі з електричними  приладами.